טופס הרשמה בן שמן

 • לכבוד: אאורה ישראל - יזמות והשקעות בע"מ
 • תאריך: 01/12/2020 אאורה ישראל • Aura Israel Logo
 • בקשה לרכישת יחידת דיור פרוייקט "אאורה בן שמן לוד"

 • פורמט תאריך:DD סלאש MM סלאש YYYY
 • סוגי שדות מורשים: jpg, gif, png, jpag, gpag, png, jpg.
  1. הובהר לנו, כי הנכם מקדמים פרויקט בניה למגורים ולמסחר הידוע בשמו השיווקי "אאורה בן שמן", שנבנה ו/או יבנה על המקרקעין הידועים כמגרשים מספר 106, 113, 119 ו-120 לפי תכנית תמל/1064 הנמצאים בשכונת נופי בן שמן אשר תוקם בשטחה המוניציפאלי של עיריית לוד (להלן בהתאמה : "התב"ע", "המקרקעין"). 
  במסגרת הפרויקט ייבנו 8 מגדלי מגורים ובהם סה"כ כ- 500 יחידות דיור וכן שטחים מסחריים, חניונים ושטחים שישמשו למטרות ציבור (מעונות יום), הכל כמפורט בחוזה המכר על נספחיו ובתב"ע (להלן: "הפרויקט").
   1. במגרש 106 יוקמו שני בניינים, האחד בן 23 קומות מעל קומת קרקע ובו כ- 130 יחידות דיור והשני בן 7 קומות מעל קומת קרקע ובו כ- 36 יחידות דיור. בקומת הקרקע בשני הבניינים יבנו שטחי מסחר אשר הכניסה אליהם תתבצע מהחזית הפונה לרחוב, בנפרד מהכניסה לשטחי המגורים. במגרש ייבנה חניון תת קרקעי משותף לשני הבניינים.
   2. במגרש 113 יוקמו שני בניינים, האחד בן 23 קומות מעל קומת קרקע ובו כ- 130 יחידות דיור והשני בן 7 קומות מעל קומת קרקע ובו כ- 36 יחידות דיור. בקומת הקרקע בשני הבניינים יבנו שטחי מסחר אשר הכניסה אליהם תתבצע מהחזית הפונה לרחוב, בנפרד מהכניסה לשטחי המגורים. במגרש ייבנה חניון תת קרקעי משותף לשני הבניינים.
   3. במגרש 119 יוקמו שני בניינים, האחד בן 17 קומות מעל קומת קרקע הכוללת מעונות יום ובו כ- 65 יחידות דיור והשני בן 9 קומות מעל קומת קרקע ובו כ- 35 יחידות דיור.
   4. במגרש 120 יוקמו שני בניינים, האחד בן 9 קומות מעל קומת קרקע ובו כ- 36 יחידות דיור ובשני 8 קומות מעל קומת קרקע ובו כ- 32 יחידות דיור.
  במגרשים 119 ו- 120 יוקם חניון תת קרקעי משותף לשני המגרשים (דהינו, לארבעת הבניינים שייבנו עליהם כמתואר לעיל).
  1. ידוע לנו כי התקשרתם עם בן שמן מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ אגודה מספר 570013086 (להלן: "אגודת בן שמן") בהסכם לרכישת האופציה לרכוש בפטור ממכרז את המקרקעין מרשות מקרקעי ישראל וכי זהות המקרקעין אושרה על ידי רמ"י. ידוע לנו כי טרם התקבל היתר בניה (להלן: "ההיתר הצפוי") וכי הנכם צופים שההיתר הצפוי (לרבות היתר חלקי) יתקבל עד ליום 31.12.2020 (להלן: "המועד האחרון לקבלת ההיתר"). 
  2. אנו מתכבדים בזאת להגיש בקשתנו לרכישת זכויות ביחידה אשר תיבנה בפרויקט, לפי הפרטים הבאים:
  הבניין בו מצויה הדירה: אורן / אלה / אשל / גפן / ברוש / זית / אלון / תמר     הקומה בה מצויה הדירה: _____  סימון זמני של הדירה: _____   דגם: ________ סוג הדירה: דירת גן / דירה / מיני פנטהאוז / פנטהאוז מס' החדרים בדירה (כולל ממ"ד): _____ שטח הדירה: כ- _____ מ"ר הכיוונים אליהם פונה הדירה: צפון / דרום / מזרח / מערב הצמדות לדירה: מקומות חניה לרכב כמות חניות: ____ סוג החניה: עוקבת / לא עוקבת,    סימון החניות: _________            חצר (בדירות גן בקומות קרקע בלבד) בשטח של כ - _____ מ"ר    מרפסת שמש בשטח של כ - _____ מ"ר לפי דגם הדירה המתוכנן (מצורף בזאת תשריט הדירה) (יחד, להלן: "הדירה")
  1. ידוע לנו, כי תשריט הדירה ויתר המסמכים שהוצגו בפנינו בקשר עם הדירה (להלן: "התכנון המוצג") הם להמחשה בלבד ויתכנו ביחס אליהם שינויים בתכנון ו/או במידות ו/או בשטחים וכן בעבודות הפיתוח בפרויקט והכל עפ"י הנחיות הועדה המקומית ו/או עיריית לוד ו/או כל רשות אחרת ולפי הוראות ההיתר הצפוי. 
  2. אנו מבקשים כי במסגרת החוזה שייחתם על ידינו לרכישת הדירה, ככל שייחתם, תינתן לנו זכות ביטול במקרה שלא יתקבל היתר בניה עד למועד האחרון לקבלת ההיתר או שההיתר שיתקבל בפרויקט יכלול שינויים ביחס לשטח הדירה בשיעור כולל העולה על 2%, ביחס לשטח לפי התכנון הקיים או שהדירה לא תכלול איזה מהחדרים שכלולים בה או שהדירה לא תיכלל במסגרת ההיתר או שישתנה כיוון הדירה או תשתנה הקומה בה מצויה הדירה והכל ביחס לתכניות המכר כפי שיחתמו, ובמקרה של ביטול כאמור יושבו לנו הכספים ששולמו על ידינו עד אותה עת, הכל כפי שיפורט בחוזה.
  3. ידוע לנו, כי המועד הצפוי על ידיכם להשלמת הדירה ולמסירת החזקה בה לידינו הוא 36 חודשים מיום קבלת ההיתר הצפוי בפועל (להלן: "מועד המסירה הצפוי"), בכפוף לתנאים ולהסתייגויות כפי שייקבעו בחוזה שייחתם בינינו, ככל שיחתם. 
  על אף האמור לעיל, ידוע לנו כי מועד המסירה הצפוי בקשר לדירות בבניינים אשל / אלה / גפן הינו בתוך 30 חודשים מיום קבלת ההיתר הצפוי בפועל בכפוף לתנאים ולהסתייגויות כפי שייקבעו בחוזה שייחתם בינינו, ככל שיחתם.
  1. אנו מציעים כי מחיר הדירה, תנאי ומועדי התשלום יהיו כדלקמן:
   1. מחיר הדירה יהיה _________________________ ₪, כולל מע"מ (להלן: "מחיר הדירה"). מחיר הדירה יוצמד למדד תשומה בבניה למגורים, מיום חתימתנו על בקשה זו ועד ליום התשלום של כל תשלום ותשלום ממחיר הדירה לפי מדד חודש __________שפורסם ביום ___________. ידוע לנו, כי לגבי מחיר הדירה, יחולו יתר התנאים וההסתייגויות כפי שייקבעו בחוזה שייחתם בינינו, ככל שיחתם.
   2. אנו מבקשים לחלק את תשלום מחיר הדירה ולקבוע את מועדי תשלומו, כדלקמן:
  חלופה I
    1. סך של 7% ממחיר הדירה ישולם עד ולא יאוחר מיום עסקים אחד לאחר חתימתנו על חוזה המכר. סכום זה ישולם לחשבון הנאמנות של בא כוחכם, ויועבר על ידו לחשבון הליווי שיפתח על ידכם בבנק עימו תחתמו על הסכם ליווי לפרויקט, בסמוך לאחר קבלת פנקס שוברים;
    2. סך של 13% ממחיר הדירה ישולם על ידנו בתוך 14 ימים מיום שהודעתם לנו להגיע לקחת פנקס שוברים;
    3. סך של 70% ממחיר הדירה ישולם בתוך 35 חודשים ממועד קבלת ההיתר הצפוי בפועל, וביחס לדירות בבניינים אשל / אלה / גפן בתוך 29 חודשים ממועד קבלת ההיתר הצפוי בפועל
    4. סך של 10% ממחיר הדירה ישולם 5 ימי עסקים קודם למועד המסירה הקבוע;
    5. בחלופה זו מדד הבסיס (כהגדרתו בחוזה המכר) יהיה המדד הידוע ביום קבלת ההיתר הצפוי בפועל.
  1. ידוע לנו כי מחיר הדירה לא יכלול:
   1. מס רכישה שישולם על-ידנו לפי הוראות הדין.
   2. השתתפות בהוצאותיכם בקשר עם חיבור הדירה לתשתיות החשמל, הגז והמים, בשיעור מוערך ומוסכם מראש של 5,850 ₪ כולל מע"מ, שתשולם לכם יחד עם התשלום האחרון של מחיר הדירה.
   3. השתתפות בהוצאותיכם המשפטיות בפרויקט, עבור שירותים משפטיים שניתנים בקשר עם רישום הדירה והזכויות והחובות שלנו בקשר אליה, בשיעור של 5,895 ₪ כולל מע"מ – שתשולם, לפי הוראותיכם, במועד החתימה על חוזה המכר.
  על-אף האמור לעיל, ככל שמחיר היחידה עולה על 4,642,750 ₪, שיעור ההשתתפות בהוצאות המשפטיות יעמוד על 1.5% ממחיר היחידה בתוספת מע"מ כדין. 
  1. אנו מפקידים בידכם, במעמד חתימתנו על הודעתנו זו, סך של 30,000 (שלושים אלף) ₪ (לעיל ולהלן: "דמי הרשמה"), להבטחת רצינות הצעתנו, לפי בקשת הרכישה, ועל מנת שכל עוד תשקלו את הצעתנו, לפי בקשת הרכישה ו/או יתנהל בינינו מו"מ, בקשר עם הצעתנו, לפי בקשת הרכישה – לא תמכרו את הדירה לכל אחד אחר. דמי ההרשמה ישולמו לידי אטרקצ'י ושות' משרד עורכי דין (להלן: "הנאמן") בהמחאה אשר צילומה מצ"ב, או בהעברה בנקאית לחשבון נאמנות שפרטיו כדלקמן: בנק לאומי (10) סניף 806 חשבון 33507645.
  2. אנו מסכימים, כי אם תוך 14 ימים ממועד חתימתנו על בקשת רכישה זו (להלן: "תקופת המו"מ"), לא ייחתם על ידינו חוזה מכר, ובלבד שבמסגרתו תסכימו לכלול את כל העקרונות האמורים בבקשה זו, אתם תוכלו להודיע לנו על דחיית הצעתנו וסיום המו"מ, אם וככל שיתנהל בינינו (להלן: "הודעת ביטול המו"מ") ובהתאם לא תהיו חייבים לשמור עבורנו את הדירה או כל יחידה אחרת בפרויקט ותהיו חופשיים למכור את הדירה לכל מאן דהוא, לפי שיקול דעתכם.
  3. ביחס לדמי ההרשמה אנו מסכימים ומורים בזאת לנאמן לפעול בהתאם למפורט להלן:
   1. אם ייחתם בינינו חוזה המכר, נהיה זכאים להשבת דמי ההרשמה לידינו או לזקיפתם לטובתנו ע"ח התשלום הראשון של מחיר הדירה, לפי בחירתכם. 
   2. במקרה שתימסר על ידכם הודעת ביטול המו"מ או בכל מקרה בו אנו נודיע לכם כי אין בכוונתנו לרכוש מכם את היחידה ו/או לחתום על חוזה המכר, תהיו רשאים לחלט את דמי ההרשמה כפיצוי מוסכם ומוערך מראש עבור נזקים שנגרמו לכם כתוצאה משמירת הדירה לתקופת המו"מ, ללא צורך בהוכחת הנזקים, והנאמן יעביר לידיכם את דמי ההרשמה. אנו מוותרים על כל טענה ותביעה כלפיכם ו/או כלפי הנאמן בקשר עם האמור.
   3. על אף האמור לעיל, אם תודיעו לנו על סירובכם להיעתר לבקשת הרכישה שלא בנסיבות של אי השלמת הרכישה על ידינו, כי אז תשיבו לנו את דמי ההרשמה בסמוך לאחר מתן הודעת הסירוב. 
  1. ידוע לנו, כי קבלת בקשת הרכישה במשרדכם, תשלום דמי ההרשמה על ידינו אליכם ופירעון דמי ההרשמה על ידכם, אינם מחייבים אתכם בהסכמה לבקשת הרכישה ו/או לחתימתכם על חוזה מכר, לפי העקרונות האמורים בבקשת הרכישה או בכלל וכי נתונה לכם הזכות, בכל עת, להעביר לנו הודעת סירוב, מבלי שתהא לנו כל טענה ו/או דרישה כלפיכם – למעט לעניין השבת דמי ההרשמה לידינו, כאמור לעיל.
  2. הובהר לנו וידוע לנו, כי בקשת הרכישה אינה מהווה זיכרון דברים ו/או חוזה מכר ואינה יוצרת כל התקשרות חוזית או בסיס כלשהו להתקשרות חוזית בינינו לביניכם וכי אין בה כדי לזכות אותנו ברישום הערת אזהרה ו/או משכון ו/או כל הערה אחרת, בכל מרשם שהוא, בקשר עם הדירה ו/או זכויותיכם בפרויקט.
  3. אנו מאשרים בזאת כי ביום חתימת מסמך זה קיבלנו לעיוננו טיוטת חוזה מכר על נספחיו, לרבות מפרט טכני ותוכניות הדירה.
  4. מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, אנו קבענו עם נציג/ת המכירות שלכם בפרויקט מר/גב' ____________, מועד לחתימת חוזה מכר ליום: _________ בשעה: ________, במשרד המכירות של הפרויקט.
  5. הערות:___________________________________________________________________________ 
  _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ לראיה באנו על החתום: